TIÊU ĐIỂM CỦA THÁNG

Nâng cao năng lực quản lý cho phó phòng, trưởng phòng

Thông tin chung

Thời gian: 27&28
Địa điểm: N/A
Ngôn ngữ: N/A
Giảng viên: N/A
Hình thức: N/A
Phương pháp: N/A
Video khoa hoc

Nội dung chi tiết khóa học

Đối tượng: N/A
Mục đích: N/A
Nội dung đào tạo: N/A