TIÊU ĐIỂM CỦA THÁNG

Tư duy logic thông qua kỹ năng giải quyết vấn đề

Thông tin chung

Thời gian: 22&23
Địa điểm: N/A
Ngôn ngữ: N/A
Giảng viên: N/A
Hình thức: N/A
Phương pháp: N/A
Video khoa hoc

Nội dung chi tiết khóa học

Đối tượng: N/A
Mục đích: N/A
Nội dung đào tạo: N/A