ĐÀO TẠO NHIỀU DOANH NGHIỆP

SẮP DIỄN RA

Hội thảo tháng 3

time

Nâng cao năng lực quản lý

time

Giao tiếp logic & Horensou

Hội thảo tháng 4

time

Loại bỏ lãng phí & 7 công cụ IE

time

Kỹ năng giải quyết vấn đề